De koopovereenkomst bron © NLV

 

 

 

 
 

De koopovereenkomst © NLV

De Algemene Begeleidingscommissie (ABC) wordt vaak gebeld door zowel pupkopers als fokkers met vragen over dit onderwerp, met name over hun rechten en plichten op het moment dat de pup/opgroeiende hond (gezondheids-) problemen vertoont, waarbij u kunt denken aan Elleboogdysplasie/LPC of HD.

In ons boek ‘De Labrador Retriever’ (6e editie) is een hoofdstuk speciaal aan koopovereenkomsten gewijd. Tevens is door onderstaande juristen een door de NLV geadviseerde (model) koopovereenkomst opgesteld die zeer evenwichtig is opgesteld.

Om de vele vragenstellers tegemoet te komen, bijgaand het gedeelte uit dit hoofdstuk voor zover dat betrekking heeft op de ‘Koop-overeenkomst’.

In het boek staan tevens een model-oppascontract (handig voor vakanties!) en een model-dekkingsovereenkomst (tussen fokker en dekreu-eigenaar). Ook deze bevelen wij van harte aan.

U vindt ze in het boek, dat te koop is bij De Labrador Shop (zie elders op de website).


Mr. J.A.M. Deckers
Mevrouw Mr. C.A.J. van Diemen

Met koopovereenkomsten hebben wij allemaal te maken. Dagelijks sluiten wij koopovereenkomsten af, meestal zonder daarbij stil te staan. Bij het bezoek aan de supermarkt voor onze dagelijkse boodschappen sluiten wij koopovereenkomsten. De supermarkt biedt een product aan door dit geprijsd in het schap voor de klanten uit te stallen. De klant bekijkt het product, leest op de verpakking wat erin zit en als hij besluit dat product voor die prijs te willen hebben, rekent hij af bij de kassa. Hij heeft - zonder daarover nagedacht te hebben - een transactie, een overeenkomst van koop en verkoop afgesloten. Wat is dat nu eigenlijk, zo’n koopovereenkomst?


De wet zegt:
Koop is de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen (een prijs in geld, niet een ander product, want dan hebben wij immers te maken met ruil).

Nu is het van een aantal omstandigheden afhankelijk hoeveel aandacht, of liever zorgvuldige voorbereiding, wij besteden aan het sluiten van de koopovereenkomst. Bij een pak waspoeder is daarvan in het geheel geen sprake (je weet welk merk je wilt en vergelijkt hoogstens de prijs bij verschillende aanbieders). De winkelier zou je voor gek verklaren wanneer je daarvoor een schriftelijke koopovereenkomst zou willen af sluiten. Maar hoe zit dat bij de aankoop van een auto, zeker als het een tweedehands exemplaar betreft? Of het kopen van een bestaande woning? Dan ga je niet over één nacht ijs. In dat geval laat je de tweedehands auto en het te kopen huis keuren. Ook laat je je voorlichten over de rechten en plichten en niet in de laatste plaats over de garanties, die in de overeenkomst voor koper en verkoper geregeld zijn. In feite past dezelfde bedachtzaamheid bij het kopen van een rashond, want als het goed is blijft de hond jarenlang bij u. De omschrijving uit de wet volgend, moet de fokker/verkoper de hond leveren aan de koper en is de koper gehouden om de afgesproken koopprijs te betalen. Dat zijn de hoofdverplichtingen over en weer bij de koopovereenkomst.
Verder moet de hond aan de overeenkomst beantwoorden. Dat wil in gewoon Nederlands zeggen, dat de hond de eigenschappen moet hebben die normaal bij een hond aanwezig zullen zijn.

Voldoen aan redelijke verwachtingen (gezond zijn en geschikt als huishond of fokdier 
In principe moet er betaald worden op het moment en op de plaats van aflevering. In de meeste gevallen dus als de koper de pup komt ophalen. Maar de fokker kan ook een aanbetaling vragen. De hoogte van de aanbetaling is in beginsel vrij overeen te komen (niet ongebruikelijk is 10% van de koopprijs).

Rasverenigingen hebben een prominente plaats bij het bepalen van de zorgvuldigheidsnormen voor de fokkerij. Zij bepalen immers –op basis van advies van diverse veterinair deskundigen en genetici- het fokbeleid voor het betreffende ras , waarbij u kunt denken aan de volgende punten:

 • aan welk gezondheidsonderzoek dienen de ouderdieren onderworpen te worden
 • welke criteria gelden op het moment van dekken
 • met welke honden mag een lid van de NLV al dan niet fokken c.q. dekken, etc.

 
De NLV neemt de verantwoordelijkheid voor het ras serieus. Om de leden –zowel de fokkers als de pupkopers- te helpen is een model-koopovereenkomst ontwikkeld, waarin de belangen van beide partijen zorgvuldig zijn afgewogen en die bij toetsing door de rechter, stand zal houden.

In dit kader willen wij opmerken dat er veelvuldig ‘contracten’ aan pupkopers worden aangeboden, die de toets der kritiek niet kunnen doorstaan. Zo zou de ‘garantie’ vervallen, als de puppy meedoet aan trainingen, als de pupkoper bij problemen naar zijn eigen dierenarts gaat en niet naar de dierenarts van de fokker, e.d. Dergelijke bepalingen zullen bij toetsing door de rechter kunnen leiden tot ontbinding van het contract omdat deze ‘eisen’ niet billijk zijn tegenover de pupkoper. Ons advies: gebruik het NLV-modelcontract, dat staan beide partijen sterker.
Goede redenen voor het gebruik van een koopovereenkomst

 • In een goede overeenkomst leggen koper en verkoper vast wat zij van elkaar verwachten (en mogen verwachten) en hoe zij zullen handelen wanneer er onverhoopt problemen ontstaan. Dit schept duidelijkheid.
 • De fokker kan aangeven welke maatregelen er genomen zijn om afwijkingen en gebreken te vermijden. De koper weet onder welke omstandigheden hij akkoord is gegaan met de koop.
 • Wanneer een verkochte hond blijkt te lijden aan een erfelijk gebrek kan de fokker in een procedure niet alleen worden veroordeeld tot het terugbetalen van de koopsom, maar ook tot betaling van alle bijkomende kosten. Of de fokker ook de bijkomende kosten van bijvoorbeeld operaties moet betalen hangt af van het feit of hij de rechter kan overtuigen dat hem geen schuld of verwijt treft. Maar waarom zou een fokker het risico nemen, dat de rechter vindt dat hem een verwijt treft, wanneer hij dit eenvoudig kan vermijden door gebruik te maken van een koopovereenkomst? Voorop staat natuurlijk dan wel dat men de zorgvuldigheidseisen, die de vereniging stelt, in acht neemt. Hier wordt gedoeld op de gezondheidseisen die gelden om voor NLV-pupinfo in aanmerking te komen. Uiteraard betekent dit geen ‘garantie op een gezonde pup’ maar het betekent in elk geval dat de fokker op een aantal punten aan de eisen van de NLV voldoet.
 • De koopovereenkomst beperkt de aansprakelijkheid van de fokker tot maximaal de koopprijs van de hond. Mits u zorgvuldig fokt is de schade voor de fokker te overzien. Als het tot een gerechtelijke procedure zou komen rekening worden gehouden met de proceskosten, het procesrisico (wie garandeert u dat u wint), en hetgeen waartoe de fokker veroordeeld kan worden. Bij elkaar is een 'rekening' van € 2.500 tot € 5.000.- niet ondenkbaar.
 • Onderschat wordt vaak de geestelijke belasting die een procedure met zich mee brengt. Doe uzelf dit gewoon niet aan en regel de koop vooraf schriftelijk.
 • In de overeenkomst staat, dat bij een verschil van mening over de overeenkomst of de uitleg daarvan, het geschil in eerste instantie wordt voorgelegd aan de Geschillencommissie van de Nederlandse Labrador Vereniging. Dit bespaart partijen een dure gang naar de rechter. Het protocol hiervoor is bij het bestuur van de NLV op te vragen. Deze procedure is indien er gebruik is gemaakt van het NLV-koopcontract aanzienlijk voordeliger dan wanneer u een conflict wilt voorleggen aan de Geschillencommissie als er gebruik is gemaakt van een ander contract. In dat geval draagt de NLV niet bij in de kosten voor deze procedure.
 • De procedure bij de gewone rechter duurt lang. Door gebruik te maken van de Geschillencommissie bekort u de onzekere periode aanzienlijk. In de Geschillencommissie hebben onafhankelijke deskundigen zitting, veelal met een kynologische band en juridische achtergrond.
 • Als u de koopovereenkomst gebruikt en naar waarheid invult, bevestigt de fokker daarmee te voldoen aan de gezondheidseisen voor de pupinfo van de NLV zoals van toepassing op het moment van de dekking. Dit zijn de zwaarste eisen, die gesteld kunnen worden aan zorgvuldig fokken binnen uw vereniging. In het contract staan al deze onderdelen opgesomd en kunt u dus niets vergeten.
 • Door u aan de regels van de overeenkomst te houden, dient u uw ras het beste. U voorkomt onnodige erfelijke gebreken en vooral veel pijn bij veel Labradors en hun huisgenoten.
 • Voormalig professor in Dier en Recht (Universiteit Utrecht), mr. Dirk Boon, had geen goed woord over voor fokkers van rashonden die louter omwille van het uiterlijk bezig zijn en zich niet aan gezondheid(seisen) storen. Hij veroordeelde de welvaart en modetrends om te kiezen voor rashonden, omdat deze relatief vaak lijden aan pijnlijke erfelijke gebreken. De heer Boon verwoordde een maatschappelijke opvatting, waar fokkers niet aan voorbij kunnen gaan. Het is een gegeven dat fokkers rashonden willen fokken en kopers een rashond willen kopen, maar dat laat onverlet dat fokkers de verantwoordelijkheid dragen om voor de maatschappij en de honden zo aanvaardbaar mogelijk te werk te gaan.
 • Het ontslaat de kopers er aan de andere kant niet van om de pup verantwoord op te voeden en optimaal te verzorgen.


Leg de koopovereenkomst voor aan de koper en neem hem samen door alvorens tot ondertekening over te gaan. De overeenkomst dwingt beide partijen –koper en verkoper/fokker- om na te denken over zaken als 'hoe regelen wij het als de pup een mede erfelijk bepaalde afwijking blijkt te hebben', 'wat doen wij als de pup niet gebruikt kan worden voor het doel waarvoor wij hem gekocht hebben', enzovoort.

Nota bene
De model-koopovereenkomst vindt u in ons zogenaamde ‘Formulierencentrum’ elders op de site.
Het komt voor dat de overeenkomst wordt aangepast. In dat geval is er nadrukkelijk dus geen sprake meer van een door de NLV geadviseerd contract.

© NLV
Dit artikel mag niet zonder schriftelijke toestemming van de Nederlandse Labrador Vereniging worden overgenomen.

Hier vindt u de volledige en originele tekst van het door de NLV geadviseerde koopcontract.

 

Laatste Nieuws NIEUWE PUPS

Wilt u ons mailen contact formulier

Tel. 0544 - 464970
Winterswijkseweg 16 Groenlo

 

 

  2010 Snowroses kennel. All rights reserved Terms of Use | Privacy Statement | Disclaimer